هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- محور های تخصصی
محور های تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/30 | 
۱. مکان یابی و تخصیص،
۲. زنجیره تامین و لجستیک،
۳. مدلسازی در تحقیق در عملیات،
۴. تحلیل پوششی داده ها،
۵. بهینه سازی معکوس،
۶. بهینه سازی ترکیبیاتی،
۷. مدیریت پروژه و زمان‌بندی،
۸. روش های دقیق و فراابتکاری،
۹. بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی،
۱۰. بهینه سازی در شرایط عدم قطعیت،
۱۱. سیستم‌های حمل و نقل و شبکه‌ای،
۱۲. علم داده (داده کاوی و روش های آماری) ،
۱۳. تصمیم گیری چندمعیاره و کاربردهای آن،
۱۴. الگوریتم‌های محاسبات نرم،
۱۵. کاربردهای تحقیق درعملیات در صنعت و خدمات.
نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://or17.khu.ac.ir/find-1.106.41.fa.html
برگشت به اصل مطلب