هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- کمیته علمی
اعضا کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://or17.khu.ac.ir/find-1.58.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب