هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- برگزارکنندگان
برگزارکنندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/30 | 
دانشگاه خوارزمی
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
 
نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://or17.khu.ac.ir/find-1.112.46.fa.html
برگشت به اصل مطلب