هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- هزینه های ثبت نام
هزینه های ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/23 | 

گروه ثبت نام عضو انجمن (تومان) عادی (تومان)
دانشجو با مقاله ۵۰۰.۰۰۰ ۶۵۰.۰۰۰
دانشجو بدون مقاله ۴۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰
اعضا هیئت علمی با مقاله ۶۰۰.۰۰۰ ۷۵۰.۰۰۰
اعضا هیئت علمی بدون مقاله ۵۵۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰
شرکت‌کننده آزاد با مقاله ۷۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰
شرکت‌کننده آزاد بدون مقاله ۶۵۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰
هزینه مقاله دوم ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
 
نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://or17.khu.ac.ir/find-1.87.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب